Regulamin Konkursu pod nazwą „Z 70mai zawsze wygrywasz”

 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Aktro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok identyfikująca się numerem NIP 1251626720, REGON 147305079, KRS 1023946, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 07.12.2023, a kończy się dnia 31.01.2024, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 12.03.2024.

 

 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 3. a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, co następuje poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 4. b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. c) jest zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. d) wykona Zadanie Konkursowe;
 7. e) zachowa dowód zakupu (paragon, faktura) urządzenia 70mai 3, A200, A200 set, S500, A810, M500, X200 Omni, Tera 1000 w sieci sklepów Media Expert (TERG S.A ul. Za Dworcem1D, 77-400 Złotów), zarówno online i stacjonarnych.
 8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 9. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona czynności wskazane w §2. ust. 5. Regulaminu.
 10. Wykonanie Zadania Konkursowego , które składa się z następujących elementów:
 • Zakup jedno z urządzeń 70mai 3, A200, A200 set, S500, A810, M500, X200 Omni lub Teraz 1000 w dowolnym sklepie sieci Media Expert online i stacjonarnych terminie 07.12.23-31.01.24.
 • Następnie w terminie do 15.02.2024 wyślij na adres mailowy konkurs@70mai.pl skan dokumentu sprzedaży (paragon/faktura) oraz zdjęcie wyciętego kodu kreskowego z opakowania kamery zawierającego numer seryjny urządzenia, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie Ty masz pojechać do Barcelony?
 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 4. a) Nie działają we własnym imieniu, lub działają przez osoby trzecie (tj. nie działają osobiście);
 5. b) Użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, a także zawarli w odpowiedzi treści naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich.

 

 

 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

 

 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny spełnienia wymagań określonych w §2 ust. 6. Regulaminu oraz wyłoni Zwycięzców pierwszej i drugiej nagrody oraz przyzna pięć wyróżnień, kierując się kryterium kreatywności.
 3. Zwycięzcom i osobom wyróżnionym w Konkursie przyznane zostaną następująca nagrody:
 4. a) Nagroda główna : Wycieczka dla 2 osób do Barcelony i mecz piłki nożnej FC Barcelona na Camp Nou w 2024 roku. Nagroda obejmuje: bilety lotnicze z Warszawy do Barcelony w obie strony dla 2 osób (przelot i opłaty lotniskowe), bilety na mecz piłki nożnej dla 2 osób, hotel ze śniadaniem dla 2 osób (zakwaterowanie na 2 doby). Dokładny termin wyjazdu zostanie ustalony przez Organizatora, w porozumieniu ze Zwycięzcą.
 5. b) Nagroda druga: stacja zasilania 70mai Tera 1000.
 6. c) Nagroda dla osób wyróżnionych: pięć sztuk kompresora samochodowego 70mai TP05.
 7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 20.02.2024.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody w wiadomości mailowej najpóźniej dnia 23.02.2023.
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest potwierdzenie przez Zwycięzcę drogą mailową Organizatorowi w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia wysłania maila przez Organizatora, że przyjął do wiadomości informację o otrzymaniu Nagrody.
 10. W przypadku niepotwierdzenia przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 6 potwierdzenia, że przyjął do wiadomości informację o otrzymaniu Nagrody w ust. 3, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego Nagrodę. Do kolejnego Uczestnika zastosowanie ma §4 ust. 6 i 10 Regulaminu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Nagrody w przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy/kolejnego Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej z powodu trwałych problemów technicznych związanych z formą komunikacji.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 13. Zwycięzca jest zobowiązany do wysłania wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości informacji o otrzymaniu Nagrody, następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, adres urzędu skarbowego właściwego dla Zwycięzcy, skanu dowodu zakupu, data urodzenia, numer telefonu, obywatelstwo.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 16. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 • 5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres: Aktro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok oraz na adres e-mail: biuro@70mai.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 6 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: biuro@70mai.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

 • 6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Z 70mai zawsze wygrywasz” na adres  e-mail: biuro@70mai.pl lub adres korespondencyjny Organizatora: Aktro Sp. z o.o. z siedzibą przy z siedzibą przy ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2023 r.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2023 r. poz. 227) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 – 921 kodeksu

cywilnego.

 1. Zwycięzcy, który otrzyma Nagrodę, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od Nagrody. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, że końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za wydanie nagrody oraz odprowadzenie należnego podatku. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Organizatora.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://70mai.pl/konkurs/
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.  
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach.